?

Log in

No account? Create an account

Патологоанатом Padolski: жизнь и смерть онлайн..

Патологоанатом Padolski: жизнь и смерть онлайн..

Previous Entry Share Next Entry
Скучающий патологоанатом о Вдохновении, навозных жуках и рабочих театрах.
Креветки
padolski
жук
Появилась творческая работа. С ожидаемым материальным эффектом. Некоторое насилие над собой в начале, сменилось ровным, лёгким движением в выбранном направлении. Вдохновение, возвышенность, мешают порой посмотреть по сторонам. Осадил и вернул на землю нелепый упрёк хозяйки соседнего кабинета в том, что наверное я исписал неровным почерком дверь в  её кабинет. Похоже, мои писательские наклонности в бюро воспринимаются всерьёз и в прямом смысле этого слова… (тут весёлый смайлик должен быть)  На всякий случай написал это слово у себя на бумаге (мало ли, в параллельной реальности, заглянул родное учреждение?). Вздох облегчения… И заверение себя в нормальном психическом состоянии и отсутствия раздвоения… (улыбка).   Похоже, "во всём виноват padolski", станет (если уже не стало) лозунгом бюро (раскатистый довольный смех).  За восторгом работы, просто не усмотрел, что не взирая ни на что, жуки-навозники всё тягают и тягают свой незамысловатый багаж (жалость к ним). Ограничение духовного своего роста и внешего обзора, мешает жукам видеть дальше их загончика. Суета будней серых существ ограничивается серостью окружающей действительности, которую они наблюдают в свои серые очки… Мир, пёстрый и радостный, совсем  рядом!!! Не надо искать розовые очки, достаточно снять серые!!!  Но тексты уже раздали и провинциальный театр уже репетирует!!! Да и ладно!!! Только напрягают новаторские вовлечения случайных уже людей, вышедших из актёрской труппы. Сильно напрягают.
Сказано же, что я поклонник классического, а не рабочего театра!
Эра  непрофессионалов прошла.
Зачем играть драмы и комедии на рабочих местах?  Порой забывая о выполнении своих обязанностей.
Ну хорошо, немного отвлёкся, написал для души.
Пора впрягаться дальше в радостную рутину.
Пламенный привет Советам различного уровня!!!
Совет вам и Любовь без насилия, с  употреблением лубрикантов!

З'явілася творчая праца. З чаканым матэрыяльным эфектам. Некаторы гвалт над сабой напачатку, змянілася роўным, лёгкім рухам у абраным кірунку. Натхненне, узвышша, замінаюць часам паглядзець па баках. Абсадзіў і вярнуў на зямлю недарэчны папрок гаспадыні суседняга кабінета ў тым, што напэўна я змаляваў няроўным почыркам дзверы ў  яе кабінет. Падобна, мае пісьменніцкія схільнасці ў бюро ўспрымаюцца сур'езна і ў прамым сэнсе гэтага слова… (тут вясёлы смайлік павінен быць)  На ўсякі выпадак напісаў гэта слова ў сябе на паперы (ці мала, у паралельнай рэальнасці, зазірнуў у родную ўстанову?). Уздых палягчэння… І запэўненне сябе ў звычайным псіхічным стане і адсутнасці раздвойвання… (усмешка).   Падобна, "ва ўсім вінаваты padolski", стане (калі ўжо не стала) лозунгам бюро (гулкі задаволены смех).  За захапленнем працы, проста не ўгледзеў, што не пазіраючы ні на што, жукі-гнаявікі ўсё цягаюць і цягаюць свой немудрагелісты багаж (жаль да іх). Абмежаванне духоўнага свайго росту і вонкавага агляду, замінае жукам бачыць далей іх загончыка. Мітусня будняў шэрых істот абмяжоўваецца шэрасцю атачальнай рэчаіснасці, якую яны назіраюць у свае шэрыя ачкі… Свет, пярэсты і радасны, зусім  побач!!! Не трэба шукаць ружовыя ачкі, досыць зняць шэрыя!!!  Але тэксты ўжо раздалі і правінцыйны тэатр ужо рэпетуе!!! Ды і добра!!! Толькі напружваюць наватарскія ўцягванні выпадковых ужо людзей, якія выйшлі з акцёрскай трупы. Моцна напружваюць.
Сказана ж, што я прыхільнік класічнага, а не працоўнага тэатра!
Эра  непрафесіяналаў прайшла.
Навошта гуляць драмы і камедыі на працоўных месцах?  Парой забываючы пра выкананне свае абавязкаў.
Ну добра, трохі адцягнуўся, напісаў для душы.
Пара запрагацца далей у радасную руціну.
Палымянае прывітанне Радам рознага ўзроўня!!!
Рада вам і Каханне без гвалту, з  ужываннем лубрыкантаў.

http://www.livejournal.com

promo padolski july 27, 2013 21:05 6
Buy for 10 tokens
Рассмотрю предложения по написанию материала по организованному вами блог-туру и другие разумные формы взаимовыгодного сотрудничества с одновременной подачей на страницах ЖЖ и официальной открытой группы Padolski в "Одноклассниках" https://www.ok.ru/padolski и других моих площадках. На этот…