padolski (padolski) wrote,
padolski
padolski

Скучающий патологоанатом о коррекции силы и качества женского оргазма с помощью подручных средств.


носки
Никогда бы не подумал, что этот предмет одежды сможет играть одну из главных ролей в получении женских оргазмов. Попробуйте догадаться какой смелый и откровенный эксперимент провели голландские исследователи из Университета Грюнингена? А экспериментировали они с носками… Методы исследования остались за ширмой и о них можно только догадываться, но основной вывод их исследования: «людям с пониженным сексуальным влечением надо попробовать заниматься сексом в теплых носках» - позволяют рисовать в уме самые смелые картины. Предположив в уме, что наличие и количество одетых на мои ступни носков никак не может никоим образом повлиять отрицательно на мой (мужской) оргазм. Если только я не захочу чисто теоретически его симулировать из-за каких-либо корыстных целей. :)   Скорее, наличие носков у меня, на ногах повлияет на оргазм моей женщины. И я предполагаю (чисто теоретически), что не в положительную сторону.   И точно, прочитав эту новость далее, я убедился, что «подопытными кроликами» для исследования стали наши бедные женщины, мужественно кладя себя на алтарь голландской науки во имя счастья всего человечества.   Метод был испытан на группе женщин. И вот что выяснилось.

Оказалось, что среди испытуемых, надевавших в постели носки, оргазма достигали 80%, тогда как среди босых женщин таковых было лишь 50%. По мнению специалистов, такой эффект связан с ощущением безопасности и комфорта, которое дарят теплые предметы одежды. У женщин в носках уменьшалась активность префронтальной коры и миндалевидного тела в головном мозге. А ведь именно эти участки отвечают за состояние тревоги и страха. Оказывается, по данным исследования голландских учёных, что для получения оргазма, женщина должна чувствовать себя комфортно и в безопасности. И здесь важно все, включая приятную обстановку, которая касается и температуры воздуха в помещении (кто бы мог додуматься?).

Поэтому, любящий мужчина должен пересмотреть весь ряд подарков к различным праздникам, с которыми он в дальнейшем будет поздравлять свою любимую. Я думаю, что вместо дорогих и невечных цветов, пара шерстяных носков, связанная бабулькой из козьей шерсти и купленная на ближайшем рынке - будет вполне уместна и желанна в качестве дорогого подарка. Только нашим бабам это надо втемяшить….

За сим хочу распрощаться и пожелать частых оргазмов как мужчинам, так и женщинам..  

Ніколі б не падумаў, што гэты прадмет адзежы зможа гуляць адну з галоўных роляў у атрыманні жаночых аргазмаў. Паспрабуйце здагадацца які адважны і адкрыты эксперымент правялі галандскія даследнікі з Універсітэта Грунінгена? А эксперыментавалі яны са шкарпэткамі… Метады даследавання засталіся за шырмай і пра іх можна толькі здагадвацца, але асноўная выснова іх даследавання: "людзям з паніжанай сэксуальнай цягай трэба паспрабаваць займацца сэксам у цёплых шкарпэтках" - дазваляюць маляваць у розуме самыя адважныя карціны. Выказаўшы здагадку ў розуме, што наяўнасць і колькасць апранутых на мае ступні шкарпэтак ніяк не можа ніякім чынам паўплываць адмоўна на мой (мужчынскі) аргазм. Калі толькі я не захачу чыста тэарэтычна яго сімуляваць з-за якіх-небудзь карыслівых мэт. :)   Хутчэй, наяўнасць шкарпэтак у мяне, на нагах паўплывае на аргазм маёй жанчыны. І я мяркую (чыста тэарэтычна), што не ў дадатны бок.   І сапраўды, прачытаўшы гэту навіну далей, я пераканаўся, што "паддоследнымі трусамі" для даследавання сталі нашы бедныя жанчыны, мужна кладучы сябе на алтар галандскай навукі ў імя шчасця ўсяго чалавецтва.   Метад быў выпрабаваны на групе жанчын. І вось што высвятлілася.

Апынулася, што сярод падыспытных, якія апраналі ў пасцелі шкарпэткі, аргазму дасягалі 80%, тады як сярод босых жанчын такіх было толькі 50%. Па меркаванні адмыслоўцаў, такі эфект злучаны з адчуваннем бяспекі і камфорту, якое дораць цёплыя прадметы адзежы. У жанчын у шкарпэтках памяншалася актыўнасць прэфрантальнай кары і міндалібачнага цела ў галаўным мозгу. Хоць менавіта гэтыя ўчасткі адказваюць за стан трывогі і страху. Апыняецца, па дадзеных даследаванні галандскіх навукоўцаў, што для атрымання аргазму жанчына павінна пачувацца камфортна і ў бяспецы. І тут важна ўсё, уключаючы прыемнае становішча, якое кранаецца і тэмпературы паветра ў памяшканні (хто б мог здагадацца?). Таму, кахаючы мужчына павінен перагледзець увесь шэраг падарункаў да розных свят, з якімі ён у далейшым будзе віншаваць сваю каханую. Я думаю, што замест дарагіх і нявечных кветак, пары ваўняных шкарпэтак, звязаной бабулькай з казінай поўсці і набытая на найблізкім рынку - будзе цалкам дарэчна і жадана ў якасці дарагога падарунку. Толькі нашым бабам гэта трэба ўбіць у галаву….

За гэтым жадаю развітацца і пажадаць частых аргазмаў як мужчынам, так і жанчынам..
http://padolski.livejournal.com/

Tags: женщина, мужчина, носки, оргазм, секс
Subscribe

promo padolski july 27, 2013 21:05 10
Buy for 20 tokens
Рассмотрю предложения по написанию материала по организованному вами блог-туру и другие разумные формы взаимовыгодного сотрудничества с одновременной подачей на страницах ЖЖ и официальной открытой группы Padolski в "Одноклассниках" https://www.ok.ru/padolski и других моих площадках. На этот…
 • Post a new comment

  Error

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

  When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
  You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
 • 0 comments