padolski (padolski) wrote,
padolski
padolski

Скучающий патологоанатом о чудесах, о волшебниках (волшебницах?) и маленьких волосатых карликах.

Верую!!!! Чудны дела твои, Господи!! Ибо кто, если не ты, чудеса творит? Вот скажем уже не первое начальство забило на внешний вид морга. Не ожидая помощи от них, пошёл к глав врачу областной больницы и года два тому они хоть немного отремонтировали парапет, с которого гробы в машину вносят. По мере сил и возможностей сделано было это. Однако природная эрозия и постоянная эксплуатация (к сожалению, «проходящих» через эти двери много), снова пришла в негодность эта площадка. И знали об этом даже в администрации учреждения, где я работаю, но никому до этого дела не было.  (см http://padolski.livejournal.com/864.html  )
 И вот, чудо!!!! Аллилуйя!!!!   После того, как я разместил фото тыла здания нашего отделения (морг), на первом, заглавном посте моего блога, нашлись добрые гномики (ангелы? демоны? Гудвины? феи? тимуровцы? БПРСМовцы?) которые сотворили это чудо:
морг после

Искал хотя бы какую отметину и роспись Мастера и просто Доброго Человека на застывшем бетоне (типа, здесь был Вася или ДМБ 2013) – и не нашёл!!! Настоящее добро и настоящие волшебники скромны!!!!   Верую в добрых (не исключаю, правда, что это чары злых духов – я читал про них, посылающих на людей искушения всякие), маленьких волосатых карликов (я видел в кино), творящих чудеса на этом свете.  

Я (ещё раз посмотрел на себя в зеркало), конечно я не сварливая старуха, но, в связи с этим (о эта людская жадность, погубившая старуху!!!!), хотел бы у золотой рыбки (или как там это чудо зовут) показать один ориентир. И попросить о чуде!!!!!

новое место ремонта

Ну и кроме того, Ты, сам (сама) знаешь, где я спрятал вот это:

кено

Молю тебя, заполни его КАК НАДО!!! И вера в Тебя тогда ещё больше укрепится!!!!!

Ну и еще одна просьба, личного характера (Ты ведь никому не расскажешь?)…. Один мой хороший дружок (Тебе труда не доставит догадаться о нём, Ты ведь – волшебник?) признался в пельменной, что у него не всё хорошо в отношениях с женой… Нет, ну желание как бы есть…. Но возможности уже не те, как в восемнадцатилетнем возрасте…. Только фотографию моего дружка размещать не буду, не красиво как-то будет. Я скромный человек – просто хочу ему, а заодно и себе подарок тайный и неожиданный для нас двоих сделать…

Верую в безвозмездность Твою и бескрайнюю милость!!!! Если всё исполнишь, вот Тебе крест, напишу в комиссию по чудесам в местную епархию!!! На сим пока завершу письмо, а то на ум приходят всякие красные лаборджини и черные «бумеры» (ну вот зачем мне они, если я и водить не могу? А отдам в фонд местных пенсионеров – не всё же пионерам по пять картошек из дома приносить для бездомных котят или кого там, не помню….).
http://padolski.livejournal.com/

Нудны патолагаанатам пра цуды, пра чараўніка (чараўніцах?) і маленькіх валасатых карліках.

Веру!!!! Цудоўныя справы твае, Пане!! Бо хто, калі не ты, цуды дзее? Вось скажам ужо не першае начальства забіла на вонкавы выгляд морга. Не чакаючы дапамогі ад іх, пайшоў да глаўлекара абласной лякарні і гады два таму яны хоць трохі адрамантавалі парапет, з якога труны ў машыну ўносяць. Па меры сіл і магчымасцяў зроблена было гэта. Аднак прыродная эрозія і сталая эксплуатацыя (нажаль, "праходзячых" праз гэтыя дзверы шмат), ізноў прыйшла ў непрыдатнасць гэта пляцоўка. І ведалі пра гэта нават у адміністрацыі ўстановы, дзе я працую, але нікому да гэтай справы не было. І вось, цуд!!!! Алілуя!!!!   Пасля таго, як я змесцаваў фота тылу будынка нашага аддзялення (морг), на першым, загалоўным пасце майго блога, знайшліся добрыя гномікі (анёлы? дэманы? Гудвіны? феі? цімураўцы? Бпрсмаўцы?) якія стварылі гэты цуд:

Шукаў хоць бы якую метку і размалёўка Майстра і проста Добрага Чалавека на застылым бетоне (тыпу, тут быў Вася ці ДМБ 2013) - і не знайшоў!!! Сапраўднае дабро і сапраўдныя чараўнікі сціплыя!!!!   Веру ў добрых (не выключаю, праўда, што гэта чары злых духоў - я чытаў пра іх, якія пасылаюць на людзей спакусы ўсякія), маленькіх валасатых карлікаў (я бачыў у кіно), што ствараюць цуды на гэтым святле.  

Я (яшчэ раз паглядзеў на сябе ў люстэрка), вядома я не сварлівая старая, але, у сувязі з гэтым (о, гэта людская прагнасць, якая загубіла не адну старую!!!!), жадаў бы залатой рыбке (ці як там гэты цуд клічуць) паказаць адзін арыенцір. І папытаць пра цуд!!!!!

Ну і акрамя таго, Ты, сам (сама) ведаеш, дзе я схаваў вось гэта:

Малю цябе, запоўні яго ЯК ТРЭБА!!! І вера ў Цябе тады яшчэ больш умацуецца!!!!!

Ну і яшчэ адна просьба, асабістага характару (Ты бо нікому не распавядзеш?)…. Адзін мой добры сябрук (Табе працы не даставіць здагадацца пра яго, Ты бо - чараўнік?) прызнаўся ў пяльменнай, што ў яго не ўсё добра ў адносінах з жонкай… Не, ну жаданне як бы ёсць…. Але магчымасці ўжо не тыя, як у васямнаццацігадовым узросце…. Толькі фатаграфію майго сябрука месцаваць не буду, не хораша неяк будзе. Я сціплы чалавек - проста жадаю яму, а заадно і сабе падарунак таемны і нечаканы для нас дваіх зрабіць…

Веру ў бязвыплатнасць Тваю і бязмежную літасць!!!! Калі ўсё выканаеш, вось Табе крыж, напішу ў камісію па цудах у мясцовую епархію!!! На гэтым пакуль завяршу ліст, а то на розум прыходзяць усякія чырвоныя лабарджыні і   чорныя "бумеры" (ну вось навошта мне яны, калі я і вадзіць не магу? А аддам у фонд мясцовых пенсіянераў - не ўсё ж піянерам па пяць бульбаў з хаты прыносіць для валачашчых кацянят ці каго там, не памятаю….).
http://padolski.livejournal.com/

Tags: волшебство, крыльцо, чудо
Subscribe

promo padolski july 27, 2013 21:05 10
Buy for 10 tokens
Рассмотрю предложения по написанию материала по организованному вами блог-туру и другие разумные формы взаимовыгодного сотрудничества с одновременной подачей на страницах ЖЖ и официальной открытой группы Padolski в "Одноклассниках" https://www.ok.ru/padolski и других моих площадках. На этот…
 • Post a new comment

  Error

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

  When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
  You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
 • 0 comments